Кодекс поведінки постачальника компанії Пуратос

1. Введення в Кодекс поведінки постачальника компанії Пуратос

1.1. Мета

Кодекс постачальника компанії Пуратос визначає незаперечні мінімальні стандарти, які ми вимагаємо від наших постачальників та які потрібно поважати і дотримуватися при веденні бізнесу з Пуратос. Цей документ є продовженням виконання наших зобов'язань по міжнародним стандартам, таким як Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств, Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини, Основні конвенції Міжнародної організації праці (МОП) та 10 принципів Глобального договору Організації Об'єднаних Націй. Ці стандарти виходять за рамки нашої власної діяльності і охоплюють всі ланки ланцюжка поставок, починаючи з фермера і плантацій.

1.2. Загальна інформація про зміст документа

Стандарти Кодексу встановлюють вимоги до постачальника, з яким Пуратос веде бізнес, включаючи їх материнські, дочірні, або залежні підприємства, а також до інших осіб, з якими компанія веде бізнес, включаючи всіх своїх співробітників (постійних, тимчасових, посередників і трудових мігрантів), постачальників сировини і матеріалів, а також третіх осіб. Постачальник несе відповідальність за розповсюдження, роз'яснення і перевірку дотримання цього Кодексу серед своїх співробітників, агентів і постачальників, включаючи, у відповідних випадках, фермерів.

1.3. Відповідність нормативним вимогам

Компанія Puratos очікує, що постачальник буде дотримуватися всіх чинних законів і правил, зокрема принципів, викладених у цьому Кодексі, та буде прагнути відповідати міжнародним і галузевим стандартам, передовій практиці.

1.4. Застосування

Дотримання Кодексу є необхідною умовою при укладанні контракту на поставку з компанією Пуратос. Приймаючи Замовлення на поставку, постачальник підтверджує, що вся його діяльність здійснюється у відповідності з положеннями, що містяться у цьому Кодексі. Цей Кодекс або підтвердження його дотримання не створює для постачальника будь-яких прав третьої сторони-одержувача. Стандарти Кодексу доповнюють, а не заміняють собою положення будь-якої юридичної угоди або контракту між постачальниками і Пуратос.

 

2. Чотири стовпи Кодексу поведінки постачальника компанії Пуратос

2.1. Бізнес і права людини

Пуратос вважає, що захист прав людини у всьому ланцюжку поставок є найважливішою частиною його місії. Пуратос керується Декларацією Міжнародної організації праці про основоположні принципи і права у сфері праці. Як мінімум, Пуратос очікує від свого постачальника дотримання наступних стандартів.

Постачальник забезпечує постійне працевлаштування своїх співробітників на основі визнаних і офіційно оформлених трудових відносин. Пропоновані контракти завжди відповідають або навіть перевищують вимоги національного трудового законодавства та національної практики соціального забезпечення.

 • Працівники мають право на трудовий договір, укладений на зрозумілій їм мові, або на повний і точний переклад.
 • Постачальник зобов'язується викорінювати рабство, практику дитячої праці та використання праці осіб у шкідливих умовах.
 • На робочому місці не існує дискримінації при прийомі на роботу, виплаті компенсації або пенсійних виплат за ознакою етнічного походження, класу, релігії, культури, віку, інвалідності, статі, сімейного стану, сексуальної орієнтації, політичної приналежності чи громадянства.
 • Постачальник не допускає ніяких форм фізичного або психологічного насильства на робочому місці. Сексуальні домагання, словесні образи та інші форми залякування повністю заборонені і, у випадку їх вчинення, будуть застосовані жорсткі санкції.
 • Працевлаштування вільно вибирається; примусової праці не існує, і люди можуть вільно покидати свого роботодавця після закінчення розумного строку попередження, чітко визначеного в трудовому договорі. Постачальник застосовує політику і практику управління персоналом, які заохочують лояльність і створюють можливості для довготривалої роботи.
 • Заробітна плата і пільги виплачуються за виконану роботу і відповідають, принаймні, мінімальним національним правовим стандартам.
 • Постачальник працює в робочий час, що не є перевищенням допустимого і повністю відповідає (або перевершує) місцеві закони, постанови та еталонні галузеві стандарти. Понаднормова робота є добровільною і обмеженою. Працівники отримують оплату понаднормових, коли вони мають на це право, згідно з чинним місцевим законодавством (або понад його). Постачальник забезпечує повне навчання новоприбулих співробітників і, при необхідності, надає можливості для безперервного навчання наявного персоналу.
 • Постачальник поважає свободу асоціації: всі працівники без винятку мають право вступати у профспілки або створювати їх. Постачальник завжди прагне до гармонізації інтересів різних зацікавлених сторін і намагається уникати соціальних конфліктів. По можливості, постачальник створює умови праці, що перевищують встановлені законом.

2.2. Безпека та охорона праці

Пуратос очікує, що система організації та управління виробництвом постачальника, а також його співробітники будуть працювати над запобіганням виробничого травматизму і професійних захворювань.

 • Умови праці є безпечними і гігієнічними. Постачальник приймає ретельні і професійні заходи для запобігання нещасних випадків, пожеж і травм шляхом зведення до мінімуму, наскільки це практично можливо, причин виникнення небезпек, властивих виробничому середовищу. Працівники проходять регулярне і документоване навчання по охороні праці і техніці безпеки, а також періодичне навчання працівників у вибухонебезпечних зонах. Забезпечується доступ до чистих туалетів, питної води та санітарно-гігієнічних зручностей для зберігання продуктів харчування.
 • Компанія Пуратос прагне виробляти високоякісну і безпечну продукцію під усіма своїми торговими марками. Постачальники, залучені до будь аспектів розробки, обробки, упаковки або зберігання нашої продукції, повинні знати і дотримуватися стандартів якості продукції, політики, специфікації та процедури, що застосовуються до продукції, виробленої на їх території. Постачальник повинен слідувати і дотримуватися належної виробничої практики та протоколів випробувань і виконувати всі відповідні національні і місцеві закони та постанови про безпеку харчових продуктів. Про проблеми, які можуть негативно вплинути на якість сприйняття громадськістю продукту Пуратос, буде повідомлено компанію Пуратос.

 

 

2.3. Навколишнє середовище

Компанія Пуратос вимагає від своїх постачальників дотримання всіх чинних законодавчих вимог з охорони навколишнього середовища і демонструє постійне покращення екологічних показників.

 • Постачальник зобов'язується дотримуватися місцевого законодавства з питань охорони навколишнього середовища. Всюди він повинен підтримувати прозорий та конструктивний діалог з місцевими природоохоронними органами.
 • Небезпечні хімікати та інші речовини ретельно контролюються і обробляються у відповідності з передовою практикою постачальника, а також місцевими стандартами безпеки. Вся сировина, хімікати, відходи і т. д. зберігаються у відповідності з політикою та практикою постачальника і повністю відповідають місцевим стандартам безпеки і охорони навколишнього середовища. При необхідності видаються відповідні дозволи на викид.

2.4. Корпоративна етика

Пуратос вимагає від своїх постачальників дотримання всіх чинних етичних норм і правил торгівлі.

 • Постачальник зобов'язується дотримуватися чинного законодавства, що стосується хабарництва, корупції, шахрайства і будь-яких інших заборонених видів ділової практики. Постачальник не повинен пропонувати, обіцяти або надавати будь-яку неправомірну вигоду, послугу або заохочення будь-якій державній посадовій особі, міжнародній організації або третій стороні.
 • Постачальник зобов'язується дотримуватися всіх спеціальних антимонопольних норм і законів. Якщо постачальнику стане відомо про невідповідність, то при першій же можливості будуть вжиті заходи щодо виправлення ситуації. Постачальник буде регулярно оцінювати і, якщо це застосовується, удосконалювати свою політику і практику закупівель з метою сприяння дотриманню субпідрядниками намірів, викладених у цьому нормативі.
 • Постачальник зобов'язаний повідомляти Пуратос про будь-які ситуації, які можуть розглядатися як конфлікт інтересів та повідомляти Пуратос, якщо який-небудь співробітник Пуратоса або спеціаліст за контрактом з Пуратос може мати якусь зацікавленість у бізнесі постачальника або будь-які економічні зв'язки з ним.

3. Інші обов'язки

 • Постачальник дотримується законодавчих вимог і стандартів своєї галузі у відповідності з усіма чинними законами та веде точні бухгалтерські книги та записи, що підтверджують дотримання таких законів і стандартів, в тій мірі, в якій це допускається законом.
 •  Компанія Пуратос залишає за собою право перевіряти дотримання постачальником цього Кодексу. У тих випадках, коли перевірки або аудити постачальника та/або його представників демонструють недоліки в кожній з цих областей, постачальник та/або його представник повинні прагнути до реалізації обмеженої за термінами програми удосконалення (усунення недоліків), що веде до забезпечення відповідності. У разі, якщо компанії Пуратос стане відомо про будь-які дії або умови, що не відповідають цьому Кодексу, вона залишає за собою право вимагати прийняття коригувальних заходів.Puratos залишає за собою право розірвати угоду з будь-яким постачальником та/або представником, яка не відповідає Кодексу.
 • Постачальники несуть відповідальність за оперативне інформування про фактичні або можливі порушення закону, цього Кодексу та будь-яких договірних відносинах з Пуратос. Це включає порушення з боку будь-якого працівника або агента, що діє від імені постачальника або компанії Пуратос. Ви можете повідомити про порушення електронною поштою за адресою: CodeOfConduct@puratos.com

Вищевказане зобов'язання являє собою мінімальну норму для групи Пуратос.

Ми очікуємо, що наші постачальники та інші сторони, залучені в наш бізнес, будуть дотримуватися аналогічних норм.

Заява про відповідальність

Наша компания,

що зареєстрована за законодавством України, цим заявляє, що:

a) розуміє і приймає зміст Кодексу, включаючи дану Заяву про відповідальність;

b) поділиться з Пуратос і його власними постачальниками інформацією про зусилля і досягнення при здійсненні цього Кодексу.